VEDTÆGTER
for Søllerød Jazzklub

(vedtaget på Søllerød Jazzklubs generalforsamling den 3. marts 2017)
Klik her for printvenlig version!

Navn og tilhørssted

§ 1 Klubbens navn er Søllerød Jazzklub, og foreningen har hjemsted i Rudersdal Kommune (Nærum).

 

Formål

§ 2 Søllerød Jazzklubs formål er i et lokalt samlingssted at udbrede kendskabet til og forståelsen af jazzmusikken som kunstart, og dermed bidrage til kulturlivet i Rudersdal Kommune.

 

Organisation

§ 3 Søllerød Jazzklubs øverste organ er generalforsamlingen, som består af tilstedeværende medlemmer, der har betalt medlemskontingent for igangværende kontingentperiode.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger op til 13 medlemmer til bestyrelsen. Herudover vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3 Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at 6 medlemmer vælges i lige år og 7 medlemmer i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

 

Generalforsamling

§ 4 Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker pr. e-mail (evt. pr. brev) og skal være offentliggjort på Søllerød Jazzklubs hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.    Godkendelse af dagsorden

2.    Beretning om foreningens virksomhed

3.    Regnskab og budget

4.    Bestyrelsens forslag

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

8.    Eventuelt

Stk. 4 Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af den årlige general- forsamling.

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt med nærmere begrundet dagsordenspunkt anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest én måned efter bestyrelsen har modtaget anmodningen.

.

Procedure for generalforsamlingen

§ 5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen, der ligeledes udpeger referenten.

Stk. 2 Dirigenten leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt samt afholdes på forsvarlig og hensigtsmæssig måde, herunder at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, afslutte debatter og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

Stk. 3 Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent og vil være tilgængeligt på Søllerød Jazzklubs hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4 Der kan ikke afgives stemme i henhold til fuldmagt på generalforsamlingen

 

Bestyrelse

§ 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en band-booker, en presseansvarlig, en webmaster og op til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Det tilstræbes, at der afholdes bestyrelsesmøde i forbindelse med hvert arrangement.

Stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal - i tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

Stk. 5 Beslutninger i henhold til § 9, stk. 2 skal være dokumenteret i referat underskrevet af formand og mindst 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6 Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

 

Medlemskab og medlemsarrangementer.

§ 7 Enhver, der er fyldt 18 år, kan blive medlem af klubben.

Stk. 2 Medlemmer og gæster kan deltage i klubbens arrangementer.

Stk. 3 Medlemmer eller gæster, der udviser upassende adfærd under klubbens arrangementer, kan bortvises fra det pågældende arrangement. Ved grove eller gentagne forhold, kan bestyrelsen midler- tidigt eller permanent forbyde den pågældende adgang til klubbens arrangementer og for medlemmers vedkommende ekskludere medlemmet.

 

Kapitalgrundlag og kontingent

§ 8 Kapital til klubbens drift tilvejebringes gennem medlemskontingent, ved entré til arrangementer og ved varesalg.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af medlemsentré og gæsteentré for hvert arrangement, ligesom bestyrelsen fastsætter prisen for de drikkevarer m.v., der er til salg under arrangementerne.

Stk. 3 Kontingentet og budget for det kommende kalenderår fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Kontingentet gælder for en sæson, som er kalenderåret.

Stk. 5 Hvis medlemskabet ikke fornyes, slettes medlemmet fra medlemslisten.

Stk. 6 Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

 

Tegning og hæftelse

§ 9 Klubben tegnes af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Dispositioner som udgiftsmæssigt andrager mere end 10% af klubbens til en  hver tid værende samlede formue kræver flertal herfor i bestyrelsen.

Stk. 3 Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale for indgåede forpligtelser.

Stk. 4 Band-booker har fuldmagt til at indgå aftale med de enkelte orkestre/solister inden for den budgetramme, som er afsat til musikken.

Stk. 5 Foreningen kan ikke eje fast ejendom.

 

Regnskab og revision

§ 10 Klubbens regnskab er kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet skal før offentliggørelse være revideret af den på den foregående generalforsamling valgte revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3 Et evt. overskud skal anvendes til skabelse af en reservefond eller til udvidelse af aktiviteterne efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse

 

Vedtægtsændringer

§ 11 Til ændring af klubbens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Stk. 2 Til væsentlige ændringer af klubbens formål kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Stk. 3 Dirigenten afgør, hvorvidt en ændring af foreningens formål er væsentlig.

 

Opløsning

§ 12 Til klubbens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved en afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2 Ved opløsning af klubben skal foreningens nettoformue tilfalde en forening i Rudersdal kommune, hvis formål også er at udbrede kendskabet til og forståelse af jazzmusikken eller anden tilsvarende musik som kunstart. Alternativt kan nettoformuen tilfalde en anden klub/forening i Rudersdal kommune, der har som formål at udbrede interessen for kunst og kultur.

 

Vedtagelse og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13 Vedtægterne er godkendt på Søllerød Jazzklubs generalforsamling den 3. marts 2017 og træder i kraft umiddelbart herefter.